top of page
 • Před podepsáním smlouvy o pronájmu přebírá nájemce apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli domu. Pokud dojde k poškození na apartmánu nebo jiného zařízení objektu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu uhradit.

 • Před ubytováním se nájemce, podepisující smlouvu o pronájmu, prokáže platným dokladem totožnosti.

 • Pronájem apartmánu se sjednává vždy na dobu určitou, předem dohodnutou mezi majitelem domu a nájemcem.

 • Převzetí apartmánu je možné od 16:00. V jinou dobu je převzetí apartmánu možné po předchozí domluvě.

 • Cenu za pronájem platí nájemce hotově nebo převodem na účet majitele objektu při příjezdu dle platného ceníku nebo dle dohody.

 • Majitel objektu si vyhrazuje právo na vratnou kauci v hodnotě 1.000.- Kč na každý pronajatý apartmán. Kauce bude vrácena při odjezdu po bezproblémovém předání apartmánů a klíčů majiteli. Škody způsobené na majetku je nájemce povinen ohlásit majiteli a po kontrole uhradit.

 • Nájemce zdvořile prosíme o udržování čistoty v celém objektu i v jeho okolí a o ohleduplné chování k zařízení a vybavení.

 • Nájemci smí užívat pouze část domu vyhrazenou pronájmem – apartmán a veřejně přístupné společné prostory domu.

 • Děti do 12-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody a úrazy způsobené dítětem.

 • Majitel neručí za věci vnesené nájemcem a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

 • Psi a jiná drobná zvířata jsou vítána po předchozí dohodě s majitelem a pouze za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní nájemce, neničí a neznečišťují zařízení objektu. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Za pobyt psa či jiného drobného domácího zvířete majitel účtuje poplatek 100,- Kč za noc. Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu.

 • V době od 22:00 do 6:00 hodin jsou nájemci žádáni o dodržování nočního klidu. Ohleduplné chování k sousedům a ostatním obyvatelům domu považujeme za samozřejmost i v denní dobu.

 • Nájemce je povinen při odchodu apartmán zkontrolovat (spotřebiče, voda).

 • Při ukončení pronájmu je nájemce povinen dát všechny věci na své místo a opustit vyklizený apartmán do 11:00 hodin (pokud není domluveno jinak), odevzdat klíče – při jejich ztrátě bude požadován poplatek 1000,- Kč. V případě, že nájemce ve stanovený den a stanovenou dobu apartmán nepředá a není přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo věci nájemců vyklidit za přítomnosti dalších osoby a uschovat, aby mohl být apartmán k dispozici pro další pronájem. Za konečný úklid apartmánu majitel účtuje 500,- Kč.

 • Při vstupu do obytné části objektu prosíme o používání vlastní domácí obuvi. V ostatních prostorách je možné chodit i v přiměřeně čisté venkovní či sportovní obuvi.

 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit majiteli či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

 • Ve všech vnitřních prostorách platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

 • Není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu majitele a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

 • Z bezpečnostních důvodů může nájemce používat v apartmánu pouze elektrické spotřebiče instalované majitelem a vlastní osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů a jinou drobnou elektroniku.

 • Stížnosti a připomínky přijímá majitel a uvítá všechny návrhy na zlepšení.

 • K uskladnění sportovních potřeb je určen výlučně prostor určený majitelem domu.

 • V zimním období žádáme nájemce o opatrnost z hlediska nebezpečí úrazu padajícím sněhem nebo ledem ze střechy, stejně tak při pohybu ve společných prostorách domu.

 • Za škody způsobené na majetku odpovídá nájemce v plném rozsahu. Je zakázáno poškozovat vybavení objektu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti. Majitel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí. Za škody na majetku nájemce, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech objektu, nenese majitel žádnou zodpovědnost, ačkoli majitel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku nedošlo. Majetek nájemců není pojištěn.

 • Majitel prohlašuje, že učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví obyvatel domu. Majitel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ostatních obyvatel. Zdraví ani život nájemců nejsou majitelem pojištěny.

 • V případě ztráty klíčů je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit majiteli a uhradit vzniklou škodu. V případě, že vznikne škoda na zařízení a vybavení apartmánu a společných prostor, je nájemce povinen škodu neprodleně nahlásit majiteli a vyčíslenou škodu uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.

 • Při hrubém znečištění apartmánu bude účtován poplatek ve výši 2 000,- Kč.

 • Jsme rádi, že jste si zvolili pronájem apartmánu v našem domě. Věříme, že zde strávíte krásné dny a budete se k nám do Krušných hor rádi vracet.

bottom of page